Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

1. aasta 3. tsükkel: Tulge minu juurdeā€¦

PIIBEL - SƵNA JA SƵNUM.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Näitus erinevatest Piiblitest
Too kaasa erinevatel aegadel või ka erinevates keeltes väljaantud Piibleid. Koosta nendest näitus, mida siis koos kõigi osalejatega saate „külastada“.

Ülesanded:

 • Otsi üles kõige vanem/uuem Piibel
 • Vali välja Piibel, mis sulle kõige rohkem meeldib. Miks?
 • Leia üles kõige paksem/raskem Piibel.

Lõpetuseks tehke kokkuvõtted. Tõdege, et on olemas väga erinevaid Piibleid – laste pildipiiblid, illustreeritud perepiiblid, apokriivadega eksemplarid jne.

 

Piibel läbi aja
Otsi eelnevalt erinevatel aegadel välja antud Piiblitest mõni tähendamissõna või pikem tekstilõik. Palu lastel need läbi lugeda või loe tekstid ette.
Seejärel võrrelge erinevaid Piibleid omavahel ja arutlege:

 • Millised on erinevused eri aegade Piiblites?
 • Kas on sõnu millest ei saa aru?
 • Kas on kasutatud sama asja väljendamiseks erinevaid sõnu?
 • Kas teksti mõte on sama või ajas muutunud?

 

Mina ja Piibel
Aseta ruumi keskele toolile avatud Piibel. Palu lastel valida ruumis selline paik ja asend, mis iseloomustaks tema suhet Piibliga. Kui kaugele või lähedale ennast asetaksid? Kas näoga Piibli poole või eemale jne.
Võid paluda soovijatel hiljem oma valikuid põhjendada.

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Maastikumäng Piibliga „Too mulle“
Jaga osalejad rühmadesse. Väikestele paberitele on kirjutatud erinevad piiblikohad (kõikide võistkondade jaoks samas järjekorras). Anna igale võistkonnale esimene kirjakoht. Võistkond peab selle Piiblist üles otsima ja läbi lugema ning tooma sulle seal nimetatud eseme. Kui õige ese on toodud saab võistkond järgmise ülesande kuni kõik kirjakohad on läbitud.

Mk 11 : 3 (puuleht)
Jk 2 : 3 ( Tool)
Ps 37 : 2 (rohi)
3 Ms 13 : 47 (riie)
Õp 9 : 13 (naine)
Mk 1 : 7 (king)
Js 45 : 13 (mees)
Rt 4:7 (sandaal)
Hs 7 : 19 (kuld, raha)
Kg 3 : 1 (aeg, kell)
Est 8 : 2 (sõrmus)
Js 49 : 18 (ehe)
Õp 26 : 3 (kepp)

 

Piibli kirjakoht ja tegelane
Jaga osalejatele tööleht 1 Vana ja Uue Testamendi kirjakohtadega.
Lase iga kirjakoha järele kirjutada pildil oleva tegelase all olev täht.
Hiljem kontrollige ühiselt, kas lapsed valisid õiged pildid.

 

Piiblitegelaste ristsõna
Jaga lastele tööleht 2 ja palu lahendada ristsõna.

 

Küsimused ja vastused
Jaga lastele tööleht 3. Selgita, et ühes tulbas on küsimused ja teises piiblikohad, mis neile vastavad. Palu lastel kirjakohad üles otsida ja ühendada vastused õigete küsimustega.

 

Piibli vastused
Selgita lastele, et Piibel on raamat, mis annab vastuseid ka mitmetele igapäevastele küsimustele ja olukordadele. Vestelge lastega allpool olevatest tunnetest ja vaadake, mida Piibel nende kohta ütleb.
Näiteks: Mure. Millal te olete tundnud muret? Mida siis olete teinud?

Kuulanud ära laste mõtted, otsige Piiblist vastav kirjakoht ning lugege, mida seal öeldakse.
Seejärel minge järgmise emotsiooni juurde.

Mure (Mt 6 : 31 - 33)
Hirm (Jes 41 : 10)
Ebakindlus (Rm 8 : 38 - 39)
Kannatus (1Pt 4 : 12 - 13)
Väsimus (Js 40 : 31)
Depressioon (Ps 27 : 13 - 14)
Süü (1Jh 1 : 8 - 9)
Üksindus (Jh 16 : 32)


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Piibli kaas
Anna lastele leht joonistuspaberit. Palu neil kujundada kaas Piibli uue trüki jaoks. Kui kõik on töö lõpetanud lase lastel oma töid üksteisele tutvustada.

 

Uurimus „Piibel ja tänapäev“
Küsi lastelt, kus on nad Piiblit näinud (kirik, kodu, pood, hotell jne). Selgita, et Piibel on maailma enim levinud raamat. Otsige üheskoos selle kohta fakte internetist, teatmeteostest jne. Vajaduse prindi vajalik info eelnevalt välja.

Näiteks:
Kui paljudesse keeltesse on Piibel tõlgitud?
Millal ilmus esimene eestikeelne Piibel?
Kui palju on maailmas Piibleid trükitud? Jne.

 

Piiblilood ja tänapäev
Piibli raamatud on kirjutatud oma aja inimestele nendele arusaadavas keeles. Jaga lapsed rühmadesse. Anna igale rühmale mõni Jeesuse tähendamissõna. Palu osalejatel välja tuua selle mõte ning seejärel välja mõelda uus lugu nii, et see kõnetaks tänapäeva inimest (kuid loo sõnum ei muutuks). Abiks võib kasutada 3XS meetodit.

3 x S MEETOD
See on Piibli uurimise põhimeetod, mida sina kui rühmajuht peaksid hästi valdama. See on aluseks teistele Piibli uurimise viisidele. Ta on väga hästi kasutatav nii iseseisvas kui ka rühmatöös.

Piibli teksti uurimine jaguneb kolme järjestikusesse etappi:

 1. uuritakse kirjakoha sisu
 2. uuritakse kirjakoha sõnumit
 3. otsitakse teksti seost tänapäevaga.

SISU
Uuritakse:

 • teksti ning selle tausta. Kõike sündmusega seonduvat
 • sündmuse kohta ning aega, millega kirjakoht tervikuna seostub.
 • valitsevaid tavasid (selleks saad kasutada kättesaadavaid abimaterjale nagu Piiblientsüklopeedia, erinevad Piibli leksikonid jne.).
 • päritolu, aega
 • kes on peategelased.

Kirjakoha sisu uurimisel püütakse end viia võimalikult lähedale situatsioonile, milles teksti sündmus toimus.

SÕNUM
Teksti sõnumit on võimalik mõista alles siis, kui kirjakoha sisu on arusaadav. Sõnumi all mõistetakse, mida antud kirjakoht tahtis õpetada tolle aja inimestele. Mis on selle kirjakoha keskne sõnum, keskne mõte? Mõnikord on sõnumi leidmine raske, kuid seda suurem on ka leidmisrõõm! Mõnikord võib sõnumi formuleerida tabava lausena paberile – nii jääb see igale rühma liikmele hästi meelde.

SEOS
Seose otsimise etapis püütakse teksti sõnumit tänapäeva tuua. Mida loetud sõnum tahab öelda teksti lugejale,  igale rühma liikmele? Mida on sellel öelda tänapäeva noortele?

Oluline!
Pea meeles, et alustuseks tuleb piisavalt uurida sisu ja sõnumit. Sageli on probleemiks, et rühm asub kohe teksti lugemise järel seda käesolevasse aega sobitama. Nii jääb palju olulist tähele panemata.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Tƶƶ tekstiga
 Tƶƶleht 1 (pdf)
 Tƶƶleht 2 (pdf)
 Tƶƶleht 3 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006