Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

3. aasta 8. tsükkel: Sinu usk on sind aidanud

JEESUS KUI AITAJA - LUGU BARTIMEUSEST.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Mida sa teeksid kui….?
Arutlege lastega  järgnevate olukordade üle:

 - mängid koos teiste lastega õues ja kukud põlved katki? (räägid oma vanematele; õpetajale; lähed arsti juurde...);

- oled oma perega suures kaubanduskeskuses ja sa eksid ära? (ütled poe müüjale, et oled kadunud...);

- märkad koolis, et sa ei näe tahvlilt hästi lugeda? (räägid oma emale või isale; õpetajale või arstile...);

- sa ei saa matemaatika ülesannetest aru? (küsid õpetajalt või klassikaaslastelt abi...).

Seejärel seleta lastele, et on olukordi, kus me küsime teistelt inimestelt abi. Me valime selleks inimese, keda me usaldame ja me usume, et ta saab meid aidata. Juhul kui me abi  ei saa, siis me küsime seda kellegi teise käest. Küsi lastelt, et kelle käest nemad vajadusel abi küsivad (vanemad, vanavanemad, kirikuõpetaja, naaber,  õpetaja, politsei, arst jne).

Küsi lastelt, mis tunne neil on  kui nad usuvad, et neid aidatakse?

Vahel on aga olukordi, kus mitte keegi ei saa muuta asju paremaks. Näiteks kui vanaisa sureb või ema on väga haige jne. Keda me sellistel juhtudel usume meie eest hoolitsevat? Jumal teab meie muresid ja aitab meid sellisel moel nagu ta arvab, et see meile hetkel või hiljem kasulik on. Me saame teda usaldada.

 

Füüsiline ja vaimne pimedus
Arutle koos lastega sõna „ pime“ tähenduse üle. See tähendab „ ilma valguseta“ või „ terve mõistuseta“. Näiteks kui ei osata  mõnele raskele küsimusele vastata, siis võidakse püüda pimesi arvata. Keegi võib olla näiteks vihast pime või kadedusest pime, tähendab see seda, et sellel inimesel ei ole tervet mõistust, et tunda midagi peale viha või kadeduse. Need on negatiivsed näited. 

Aga kui me kombineerime sõna pime sõnaga kindlameelne, saame me ühe positiivse näite mehest, kes järgis Jeesust isegi siis, kui inimesed käskisid tal vait olla. See mees oli füüsiliselt pime, kuid nagu me võime näha Piibli jutustusest, oli ta  võimeline „ nägema“ Jeesust kasutamata selleks oma silmi. Nii võimegi näha, et maailmas on kahesugust pimedust – füüsilist ja vaimset.

 

Pimesikk
Seda võib mängida väikses ruumis, kus mängijad ei tohi ennast liigutada või tohivad teha ühe sammu. Pimesikk peab kompimise teel leidma ruumist ühe mängija ja ära arvama, kelle ta kätte sai. Kui pimesikk arvab õigesti, siis saab kätte saadud mängija  pimesikuks. Juhul kui pimesikk arvab aga valesti, jääb ta endiselt pimesikuks.

Suure rühma puhul võib pimesikke olla rohkem, kui üks.

 

Selline pilt
Saada kolm vabatahtlikku ukse taha, lase neil siduda endal silmad kinni ja oodata, kuni nad sisse kutsutakse. Näita ühele ruumi jäänud lapsele ühte pilt või fotot. Seejärel kutsu sisse esimene seotud silmadega vabatahtlik. Pildiga lapsel on ülesanne kirjeldada pilti pimedale. Seejärel räägib see laps, kuuldu võimalikult täpselt edasi teisele „pimedale“  ja see omakorda kolmandale „pimedale“. Viimane räägib lõpetuseks kõigile, mis sellel pildil kujutatud on. Pildi seletamise ajal võib olla pilt teiste jaoks nähtav. Võib teha ka nii, et kui üks „pime“ on pildi teistele edasi kirjeldanud, võib tema silmasideme eest ära võtta ja järgmiste pimedate tegevust jälgida.

Pärast mängu võib teha väikese analüüsi.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Kuuldemäng
Lugege Piiblist Mk 10 : 46 – 52.
Seejärel lugege seda lugu dialoogina nagu kuuldemängu

MITTE NÄHA KUID SIISKI USKUDA!

JUTUSTAJA: Jeesus koos oma jüngritega tuli Jeeriko linna ning neid järgis suur hulk rahvast. Ja siis kostus üle tänava ühe pimeda mehe hääl, kes seisis tee ääres. See mees oli Bartimeus. Ta oli kuulnud, et Jeesus möödub sealt.

BARTIMEUS: Jeesus! Taaveti poeg! Halasta minu peale!

JUTUSTAJA: Paljud inimesed pahandasid ta peale ja käskisid tal vait olla. Kuid ta karjus sellele vaatamata isegi veelgi  kõvemini.

BARTIMEUS:  Taaveti poeg, halasta mu peale!

RAHVAS: Ole vait! Ära karju! Ole ometi tasa!

JUTUSTAJA: Jeesus peatus ja ütles.

JEESUS: Kutsuge ta minu juurde!

JUTUSTAJA: Jüngrid tõidki pimeda Jeesuse juurde.

JÜNGRID: Tõuse püsti! Ta ju kutsub sind!

JUTUSTAJA: Bartimeus viskas oma ürbi seljast, hüppas ruttu püsti ja läks Jeesuse juurde.

JEESUS:  Mis sa tahad, et ma sulle teeksin?

BARTIMEUS: Õpetaja, et ma jälle näeksin?

JEESUS: Näe jälle! Su usk on sind aidanud!

JUTUSTAJA: Sedamaid sai Bartimeus taas nägijaks ning käis Jeesuse järel Jumalat kiites. Ja kõik rahvas, kes seda nägi kiitis samuti Jumalat.

 

Dramatiseering
Palu lastel lugeda  Piiblist Mk 10 : 46 – 52.  

Jaga lapsed rühmadesse ja iga rühm saab loosi teel  ülesandeks teha kirjakoha põhjal näidend, teleuudis või raadiosaade. 

Anna aega ettevalmistuseks ja seejärel esitavad rühmad oma etteaste ka teistele.

Võrrelge lõpetuseks, milliseid rõhuasetusi erinevad etteasted kandsid.

 

Koomiks
Anna lastele ülesandeks teha Piibliloo põhjal  ühistööna või paaristööna koomiks.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Jagatud mure
Selgita: Tänases loos palus Bartimeus Jeesuselt, et ta saaks nägijaks. Jeesus kuulis teda ja täitis ta palve.  

Arutlege koos lastega, kuidas meie saame oma muresid jagada ja kellelt abi paluda?

Tõdege, et alati on võimalus pöörduda Jumala poole ja temalt lohutust ja abi paluda.

 

Täitumata soovid
Arutlege situatsioonide üle, kus lapsed ootavad oma soovide täitmist oma vanematelt: 

I situatsioon
8- aastane poiss palub oma isalt, et ta ostaks talle ATV. Isa ei ole nõus seda tegema. Mis põhjustel võis isa poisile sõiduriista ostmata jätta?

II situatsioon
Isa teeb tööd ja tal on tööriistakast lahti.  2- aastane laps tahab vaadata mis seal sees on. Isa viib tööriistakasti ära ning laps saab pahaseks ja hakkab jonnima. Mis põhjusel isa ei lubanud lapsel tööriistakastiga mängida?

Selgita, et vahel me ei mõista, miks Jumal meie kõiki soove ei täida. Kuid me võime Jumalat usaldada, sest tema teab, mis meile kasulik on.

 

Pimeda talutamine

I
Palu lastel endale paariline leida. Üks paarilisest on „pime“ ning teine paariline juhendab teda mööda erinevatest takistustest. Vanemate laste puhul võib juhendamine toimuda ainult sõnadega. Seejärel vahetage rollid.

II
Nägija laseb oma paarilisel, kellel on silmad kinni seotud, katsuda ruumis erinevaid materjale või esemeid. Pärast räägib „pime“ mida ta ruumis katsus. Seejärel vahetatakse rollid.

 

Erinevad kujundid
Lase lastel oma silmad rätikuga kinni siduda. Seejärel palu lastel käest kinni võtta.

Ühiselt kogu rühmaga lase neil moodustada erinevaid kujundeid: kolmnurk, nelinurk, ring vm. Iga ülesande täitmise järel võivad mängijad silmad lahti teha ja vaadata kuidas neil ülesande sooritamine õnnestus.

Suuremate laste puhul võid paluda neil käest kinni lasta ja moodustada kujundeid suurema vahemaaga (nt. Moodustage võrdsete servadega kolmnurk nii, et iga inimese vahe on kaks sammu).

Selle ülesande jaoks peab olema suur ruum või veel parem on sooritada seda ülesannet õues.

 

Mäng „ Mis on kotis?“.
Pane eelnevalt kotti erinevaid väikesi esemeid. Lapsed saavad kordamööda panna käe kotti ja kompimise teel ära arvata, millega on tegu.

 

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament


EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006