Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

5. aasta 15. tsükkel: Aga suurim neist on armastus

KüMME KäSKU.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Arutelu
Arutle lastega järgmiste küsimuste üle:

 • Milline on HEA LAPS?
 • Kuidas olla HEA LAPS?
 • Mida mõeldakse, kui öeldakse:„ Ole HEA LAPS“?
 • Kas on kerge olla HEA LAPS?
 • Kellele meeldib HEA LAPS?
 • Kas HEA LAPS on kergem olla siis, kui sa tead mida sa tohid  ja mida ei tohi teha?
 • Kellele on vaja reegleid?
 • Kas saab mängida, kui pole reegleid?
 • Kui sa ei tea reegleid, kas siis tunned ennast turvaliselt?
 • Mida teha siis, kui reeglid ei meeldi?

 

Kodused reeglid
Räägi lastele: Vahel tundub, et ükskõik, kuhu me ka vaataksime, näeme me ainult seadusi ja reegleid. Ikka ja jälle kuuleme meile öeldavat -“Stopp!”, “Tee seda!”, “Ära tee toda!“

Palu lastel kirjuta üles kolm reeglit, mis kehtivad nende kodus seejärel lase neil hinnata igat reeglit 10 palli süsteemis –  1 see ei meeldi mulle üldse, 10 see meeldib mulle väga.

Küsi lastelt:

 • Miks on sinu arvates  peres sellised reeglid?
 • Kas mõni neist reeglitest on vajalik, et elada rahus, harmoonias ja austuses üksteise vastu?
 • Mis te arvate, miks andis Jumal inimestele 10 käsku?

 

Vestlus ühiskonna reeglitest
Palu kõigil silmad kinni panna ja kujutada ette seda, mida sa jutustad:

„Sa näed und maailmast, kus ei ole ühtegi reeglit. Sa liigud mööda tänavat, aga kuskil pole ühtegi valgusfoori ega ülekäigu rada. Kõik liiklevad nagu tahavad. Ka koolis ei ole kindlat tunniplaani - mõned õpetajad on kohal, teised mitte. Tunnis ei tule vaikselt istuda ega õpetaja sõna kuulata jne. Klassis on eri rahvusest lapsed, kes on ka eri vanuses. Pidudel on võimatu tantsida ja muusikat kuulata, sest bändis mängib igaüks parajasti nii nagu heaks arvab. Lapsed äritsevad ja müüvad narkootikume igal tänavanurgal. Sööklaski valitseb kaos. Nõud on mustad, sest keegi pole heaks arvanud neid pesta ning toitugi on iga kokk valmistanud just nii nagu ise õigeks pidas. Siis minnakse jalgpalli mängima. Noh, sa kujutad ette küll, kuidas see välja näeb, kui ei ole mingeid reegleid…“

Vestlus:

 • Missugused reeglid meie ühiskonnas on head ja vajalikud ning miks?
 • Millised seadused toovad meie igapäevaellu korda ja harmooniat?

Kokkuvõtteks selgita: Enamus seadusi ja reegleid ei ole paika pandud mitte meie kiusamiseks vaid meie õiguste kaitsmiseks.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

10 käsku – mida need meile ütlevad?
Palu lastel käskude kaupa ette lugeda 2Ms 20 : 1 - 17.
Küsi iga käsu puhul lastelt:

 • Kuidas nad mõistavad seda käsku?
 • Millal on see käsk nende arvates täidetud/täitmata?

Palu lastel iga käsu puhul lugeda katekismusest seletust:
http://www.eliisabet.ee/pdf/luther_vaike_katekismus.pdf .

Käskude lahti seletamiseks leiad tuge leeriõpikust „ On seal keegi?“.

Kui sulle tundub, et on raske ajaliselt  kõiki 10 käsku ühes pühapäevakoolitunnis käsitleda, siis võib esimesel tunnil arutluse alla  võtta I – III käsk ja teisel IV – X käsk.

 

Kuidas käsku täita?
Jaga lastele tööleht 1. Palu neil iga käsu kohta kirja panna, kuidas nende arvates seda käsku täita.
Kui kõik on töö lõpetanud, vaadake tehtu üheskoos läbi.

 

Sõnavõtt
Jaga lapsed paaridesse. Kirjuta eelnevalt käsud ühekaupa lipikute peale. Iga paar saab loosiga ühe või kaks käsku, mille sisu tuleb neil oma sõnadega ja tänapäeva inimesele mõistetavalt edasi anda.

 

Jeesuse kokkuvõte käskudest
Jaga lastele tööleht 2. Lase lastel individuaalselt, Piibli abiga, küsimustele vastata. Pärast seda tee lastega ühine kokkuvõte.

 

Luther ütleb
Lase lastel lugeda Piiblist 2Ms  20 : 1 - 17 ja tuletada meelde kõik 10 käsku.
Palu neil üles kirjutada nende käskude numbrid, mida nad oma arust on siiamaani hästi täitnud.

Selgita: Piiblis annab Jumal mõista, et iga käsuga on seotud hoopis rohkem nüansse, kui me esmapilgul märkame. Martin Luther on püüdnud omalt poolt neid käske lahti mõtestada. Palu kõigil individuaalselt lugeda Lutheri seletusi katekismusest.

Palu seejärel lastel vaadata uuesti üle oma vastus esimesele küsimusele. Kui nad avastavad vahepeal, et nad siiski pole mõnd käsku täitnud nagu nad alguses arvasid, siis palu see number ära kustutada.

Küsi lastelt:

 • Millist käsku on sinu arvates kõige raskem täita?
 • Millist käsku Lutheri arvates kõige rohkem rikutakse? (esimest)
 • Miks just seda? (igal korral kui me rikume mõnda käsku, rikume me ka esimest käsku, sest kui me kardaksime, armastaksime ja loodaksime eelkõige Jumala peale, siis me ei rikuks ühtegi käsku)

 

Rühmatöö
Jaga lapsed väikesteks rühmadeks ja palu neil võrrelda kahte piiblikohta  2 Mo 20 : 2 - 17 ja 5 Mo 5 : 6 - 21.

 • Mis on sarnast?
 • Mis on erinev?

Kokkuvõtteks: Laias laastus langevad mõlemad piiblikohad kokku. Tõenäoliselt on mõlemad välja kasvanud ühest vanemast ja üsna kokkusurutud versioonist. Erinevused ei ole mitte käskudes, vaid motiivis, selgitustes ja täiendustes.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Kõige alus on armastus
Jaga lapsed väikesteks rühmadeks. Selgita: Ainult kaks käsku kümnest ( 3. ja 4.), ütlevad meile, mida me peame tegema. Kõik teised ütlevad meile, mida me ei tohi teha.

Palu lastel kõik käsud (va. 3. ja 4.) ümber sõnastada nii, et ka need ütleksid meile, mida me peame tegema. Nad ei tohi kasutada sõna EI. Palu neil kirjutada käsud lühidalt, kuid nii, et neis sisalduks idee armastusest, isegi siis kui seda sõna ei kasutata. Lapsed võivad võtta abiks Lutheri seletused käskudele.

Võimalikke vastuseid:
1.         Armasta ainult ühte tõelist Jumalat.
2.         Kasuta Jumala nime heaga ja austusega näiteks nagu palvet.
3.         –
4.         –
5.         Aita oma ligimest kõigis tema eluks vajalikes vajadustes.
6.         Seksuaalses mõttes peaks meie sõnad ja käitumine
            olema vaoshoitud.
7.         Aita oma ligimesel kaitsta tema omandit ja elu põhimõtteid.
8.         Austa teda, käitu temaga korrektselt ja mõtle temast eelkõige head.
9.         Aita alati hoida seda, mis on tema oma.
10.       Julgusta oma ligimest olema lojaalne.

Seejärel vestle kogu rühmaga ühiselt ja kirjuta tahvlile 10 käsu ühiselt vastu võetud uue sõnastuse.

 

Otsimismäng
Peida tuppa üllatusmunad (10 tk), mille sees on paberilipik, kuhu oled eelnevalt peale kirjutanud ühe käskudest. Palu lastel munad üles otsida. Kui munad on leitud ja avatud palu lastel üheskoos panna käsud õigesse järjekorda.

 

10 käsku
Selgita lastele, et inimesed võivad käske erinevalt mõista. Loe lastele ette erinevad situatsioonid ja palu neil ära arvata, milline käsk sobib vastava situatsiooniga.

I „Ma ei taha kaasa tulla. Ma ütlen seda sulle ju iga nädal. Mitte keegi kirikus ei pane tähelegi, et ma puudun. Keegi ei tunne minust seal puudust. Ma tahan olla kodus ja magada.“

II Robert satub koguaeg pahandustesse. Ta tunneb, et ta ei tee kunagi oma vanemate arvates midagi õigesti. Kuid sügaval südames Robert teab, et vanemad hoolivad temast ja soovivad Robertile kõige paremat. Ühel korral oli Robert vihane ja ütles vanematele väga pahasti. Tema ema ütles: „ Sa peaksid meid rohkem austama!“

III Kristiina oli oma sõpradega poes. Ta märkas, et tema sõber poetas vaikselt kõrvarõngad oma jaki taskusse. Kui ta sellel tähelepanu juhtis, ütles sõber :„Tasa! Kõik teevad nii!“ .

IV Mari vaatab vihaselt Kadrit. Kadri sai „Jõululoos“ jälle väga hea rolli. Ilmselt sellepärast, et ta laulab teistest paremini. Ta saab alati näidendites parimad rollid.

 

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)
 Tööleht 2 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006