Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

4. aasta 12. tsükkel: SƵna lƤks maailma

KIRIK KASVAB - ALGKRISTLUS JA RISTIUSU LEVIMINE.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Üks perekond
Õhuta lapsi vestlema tõketest ja barjäärides inimeste vahel.

 • Miks tekib arusaamatusi?
 • Miks inimesed tihti ei mõista teineteist?
 • Kuidas saaks neid takistusi kaotada?
 • Miks me peaksime kohtlema teisi inimesi nagu oma perekonnaliikmeid?

Vestluse lõpus selgita: Täna räägime sellest, et me oleme kõik ühe perekonna liikmed ja toetume kõik ühele alusele.

 

Lõngakera harutamine
Selgita sissejuhatuseks: Esimestel kristlastel oli alguses väga raske. Jeesust ei olnud otseselt igal hetkel neid õpetamas ja juhatamas. Nad olid tagakiusatud ja põlatud.
Ometi hoidsid nad kokku ja selle tulemusena said jagu paljudest raskustest.

Palu lastel seista ringjoonele ja sulgeda silmad. Seejärel palun kõigil sirutada ette oma käed ja haarata pimesi mõlema käega kellegi teise käest kinni.
Seejärel võib silmad lahti teha, aga käest ei tohi lahti lasta.
Rühma ülesandeks on nüüd see sasipundar ilma käest lahti laskmata tagasi ringiks lahti harutada.

Vahel ei lahenegi pusa lõplikult. Siis saab tuua paralleeli sellega, et ka elus ei pruugi kõik probleemid lõplikult laheneda.

 

Maailm meie ümber
Moodustage lastega ring. Seisa ise ringi keskele hoides käes väikest pehmet palli.

Selgita, et see kellele sa palli viskad, peab rääkima midagi, mida ta teab maailmast enda ümber. See fakt võib olla väga lihtne (näiteks: igal maal on kirikud) või ka keeruline (näiteks hetke poliitiline uudis).

Mängu eesmärk ei ole otseselt probleemide väljatoomine vaid laste teadlikkuse tõstmine ümbritsevast.

Me ei ela maailmas üksinda, vaid peame arvestama kõigi teistega. Seda nii loodushoiu, poliitika kui ka näiteks uute teadmiste ja heade uudiste levitamisel.

 

Telefon
Mängige lastega tuttavat telefoni-mängu.
Pane lapsed ühte rivvi istuma. Ühest otsast teise saadetakse sosinal teade. See võiks olla seotud tänase tunni sisuga.

Lõpetuseks tehke kokkuvõte - selleks, et sõnum õigesti kohale jõuaks, peavad kõik osalised andma oma osa.

 

Pagas
Pane eelnevalt valmis erinevaid esemeid – kaste, kohvreid, kotte jm. Aseta neid erinevatesse punktidesse ruumis.

Palu ühel lapsel alustada oma „rännakut“ tühjade kätega. Teel kohtab ta teisi lapsi, kes peavad andma talle kompse, mis on nende punktis. Teekond jätkub ja asjad lisanduvad nii kaua, kui ükski asi maha ei kuku.

Seejärel paku ka teistele soovijatele võimalust proovida.

Analüüsige hiljem kuidas teekond raskemaks muutus kottide lisandudes.

Selgita, et meie usuline teekond on tihti samasugune. Evangeeliumi sõnum on lihtne: Jumal armastab meid ja saatis Jeesuse meid lunastama. Meie usk baseerub sellel lihtsal sõnumil. Aga ikkagi koormame me tihti oma usku üleliigse pagasiga.

Palu lastel jagada oma mõtteid, milline see pagas olla võiks (eelarvamused, kahtlused, erinevad sektid jne).

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Algristikogudus
Palu lastel leida ja lugeda Piiblist:
Ap 2 : 42 – 47 ja 4 : 32 – 37

Seda võib teha nii individuaalselt kui ka ühiselt valjusti lugedes.

Esita seejärel lastele järgmised küsimused ja arutlege nende üle:

 • Milliste omadustega iseloomustaksid sa uut kristlaste kogudust?
 • Milline pidi olema rikaste koguduse liikmete muutumine pärast Püha Vaimu tulekut?
 • Kellele mõjus selline elukorraldus vabastavamalt ja oli suuremaks ümbersünniks – kas rikastele või vaestele?
 • Mis sa arvad, kas tänapäeval vajavad inimesed imesid ja Püha Vaimu väge, et muuta maailma õnnelikumaks ja vähem puudustkannatavamaks paigaks? Põhjenda oma vastust.

 

Sõnumi jagamine
Kirjuta eelnevalt väikestele paberitele järgnevad piiblikohad:

Ap 2 : 5 – 11; Ap 6 : 1 – 7; Ap 8 : 1 – 8; Ap 8 : 26 – 38; Ap 9 : 31 – 36; Ap 11 : 19 – 26;
Ap 13 : 44 – 49; Ap 14 : 21 – 28; Ap 16 : 9 – 15; Ap 18 : 1 – 11 .

Räägi sissejuhatuseks: Veel tähtsam kui oma vara üksteisega jagamine oli Jeesuse sõnumi jagamine, kuulutamine.
Algkristlased olid väga agarad oma sõnumi jagamisel teistega. Ka tagakiusamiste, mõnitamiste, põlguse keskel jätkasid usklikud oma kuulutustööd.
Selle ülesandega jälgime kui kiiresti ja kuhu sõnumit kanti.

Jaga piiblikohtadega paberid nii, et igaüks saaks vähemalt ühe.
Palu lastel individuaalselt oma teksti uurida: läbi lugeda ja leida vastused alltoodud küsimustele. 

 • Milline linn (linnad) kuulsid sõnumit?
 • Millised inimesed või inimgrupid kuulsid sõnumit?
 • Missugused olid tagajärjed?

Jaga lastele piibliatlase kontuurkaardid (või tavalise kaardi paljundus) ja palu neil leida oma tekstis kirjeldatud kohad.

Kui kõik on valmis, täidetakse ühiselt kontuurkaardid. Iga laps saab tutvustada oma teksti vastavalt küsimustele ja seejärel märgitakse need kohad kaardil.

Lõpus tehakse kokkuvõtted, kui ruttu ja kui kaugele oli algkristlaste kuulutus jõudnud.

 

Alus, millele kirik toetub
Selgita lastele sissejuhatuseks: Kõige põhilisem meie usus toetub selgelt Jumala Sõnale. Just nagu praegu vaidlevad erinevad kirikud kristlaseks olemise õige käsitluse üle, tegelesid ka algkristlased sarnaste küsimustega.

Jaga lastele tööleht 1.
Kõigepealt lugege ühiselt läbi sissejuhatav tekst. Siis jaga lapsed paarideks ja lase neil täita tabel.
Esmalt tuleb leida üles piiblikoht, mis on tabeli vasakus tulbas ja seejärel kirjutada paremasse tulpa kokkuvõtvalt oma sõnadega – mis on kristlastele oluline?

Kui kõik on tabeli täitnud, võrrelge tehtut omavahel.

 

Kirik kasvab
Selgita lastele sissejuhatuseks: Kui Stefanos visati kividega surnuks, arvasid võimud, et kristlased on nii hirmunud, et keegi ei julge enam Jeesusest rääkida. Kuid me teame, et nii see ei läinud ja paljud Jeesuse järgijad hakkasid head sõnumit edasi levitama.

Jaga lastele tööleht 2.
Palu neil kõigepealt lugeda tähelepanelikult Ap 11 : 19 – 30.
Seejärel palu lastel täita töölehed ilma Piibli abita.

Kui kõik on valmis, kontrollige ühiselt vastuste õigsust.
Lõpetuseks kirjutavad lapsed töölehele ka tänase kuldsalmi: Ap 11 : 29.

Võite veel vestelda teemal, kuidas tänapäeval kristlased teisi aitavad.

 

Rollimäng
Tee eelnevalt loosi-lipikud piibliloo tegelaste nimedega: Barnabas, Saul, Agabus, tagakiusatud jüngrid, jüngrid Juudamaal, koguduse vanemad.

Jaga igale lapsele üks loos ühe tegelasega.
Palu neil kirjutada oma tegelase nimi paberile või kleepsule ja kinnitada see oma riietele teistele nähtavalt.

Lase lastel hoolikalt läbi lugeda Ap 11 : 19 – 30 ja pöörata erilist tähelepanu enda tegelasele. Seejärel jutustavad lapse selle loo uuesti teistele, aga oma tegelase vaatevinklist ja emotsioonidega.

Lõpetuseks võite teha ka pantomiimina rollimängu, kus üks (või sina ise) on jutustaja ja teised kujutavad oma loosiga saadud rolli.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Seda ma jagaksin
Jaga lastele paberid ja pliiatsid.

I Selgita ülesannet: „Kujutle, et sa oled üks sajast kristlasest, kes on vabatahtlikult nõustunud minema asustamata saarele, et alustada seal uut elu. Sa võid kaasa võtta isiklikud riided ja hügieenitarbed, aga rohkem mitte midagi! Kuid on olemas üks suur erand. Pooled rühmast võivad kaasa võtta/osta/laenata 5 asja, mida nad iganes soovivad – need ei tohi kaaluda üle 4 tonni. Kujutle, et sina oled osa sellest õnnelikust rühmapoolest.“

Palu nüüd kõigil panna kirja viis eset, mille nad kindlasti kaasa võtaksid, et olla selles uues kohas õnnelik. Kõik töötavad individuaalselt.

II Kui kõik on nimekirja valmis saanud, jätka: „Nüüd, kui kõik olete jõudnud saarele, palutakse sul viia oma kaasa võetud asjad saare staapi kõigile võrdseks kasutamiseks.“

Palu lastel uuesti vaadata oma nimekirja ja teha + märk nende asjade juurde, mida oleksid valmis teistega jagama. Tee 0 nende asjade juurde, mida sa mingil juhul teistega ei jagaks.


III Kui kõik on valiku teinud, jätka: „Kujutle nüüd, et oled hoopis sellest seltskonnast, kes ei saanud midagi kaasa võtta ja sinu nimekiri on kellegi teise inimese kaasa võetud asjade nimekiri. Milliseid neist asjadest võiksid olla sinu meelest kõigi ühiskasutuses, kaasa arvatud sinu enda? Tõmba neile joon alla.“

 

Palu kellelgi lastest lugeda valjusti ette Ap 4 : 32 - 35.

Lõpetuseks vestelge: Kuidas on olukord tänapäeval meie kogudustes? Kas inimesed jagavad meelsasti teistega seda, mis neile kuulub? Mis teeb jagamise raskeks?

 

Katkendid raamatust
Tänase teema illustreerimiseks oleks tore lugeda lastele ette mõned katkendid R. Banks’i raamatust „Õhtu algkristlaste keskel“.

Taustal võiks kõlada vaikne muusika.

 

Minu võimalus
Jaga lastele tööleht 3 ja lase neil teha väike eneseanalüüs.
Lugege ühiselt sissejuhatav tekst.

Seejärel palu neil tähelepanu pöörata tabelile, kus on kirjas erinevad tegevused ja omadused ning panna kirja kui tihti nad midagi teevad.

Lõpeta ülesanne ühise vestlusega sellest, et iga inimene on milleski andekas ja võimekas.
Palu igal ühel valida üks võimalus loetelust, mida nad järgmise nädala jooksul saaksid rakendada.
(Järgmises tunnis võib teha kokkuvõtte, kuidas see õnnestus).

 

Sõna levib ka tänapäeval
Selgita lastele, et ka tänapäeval kestab edasi hea sõnumi kuulutamine nagu algkristlaste ajal. Kuigi tehnika on arenenud ja sõiduvahendid kiiremad, tuleb misjonäridel ikkagi näha suurt vaeva, et võidelda ebausu, eelarvamuste ja ükskõiksusega.

Otsi eelnevalt välja materjale, mis tutvustavad eesti misjonäride tööd maailmas.
Tutvusta lastele kes ja kus sõnumit jagamas on.

Vestelge sellest, milliste raskustega võiksid tänapäeva misjonärid oma töös kokku puutuda.
Misjonärid sõltuvad oma tegemistes väga palju nende palvetest ja toetusest, kes kodus neid ootamas on.
Koostage ühine palve misjonäride  ja Jumala sõna levimise eest.

 

Ka mina saan aidata
Planeerige oma rühmaga üks heategevusprojekt (vanadekodu külastamine, toidu- või riideabi kogumine, korrastustööd vm) ja viige see läbi. Võimalusel kaasake ka teisi rühmi.

 

Sõnumi edastamine
Joonista eelnevalt paberitele mõned erinevad kontuurjoontega pildid.

Jaga lapsed sõltuvalt grupi suurusest 2 – 3 rühma. Palu neil istuda üksteise seljataha maha. Näita rühma viimasele ühte eelnevalt joonistatud piltidest. Seejärel peab too joonistama sõrmega sama pildi eesistuja seljale. See omakorda oma eesistuja seljale jne. Rivi esimene liige joonistab pildi enda ees olevale paberile.

Võrrelge kui täpselt suutis rühm oma pildi edasi anda.

Kui on aega, vahetage kohti nii, et kõik saavad olla nii esimesed kui viimased.

 

Ühise eesmärgi nimel
Varu eelnevalt erinevaid esemeid: igasugused pallid, lendavad taldrikud ja muu raskesti transporditav, näiteks piimapakk (kilest).

Palu lastel moodustada ring. Hakka neile järjest andma erinevaid asju, mida neil tuleb erineval moel edasi anda. Näiteks jalgpall põlvede vahel, tennisepall küünarõndlas, lendav taldrik ääri pidi küünarnukkide vahel, piimakott jalalabal jne. Mõni ese saada ringlema päripäeva, teine vastupäeva. Võib juhtuda, et mitu asja satub ka korraga ühe inimese kätte.

Mängu eesmärk on ühiselt pingutada, et asjad maha ei kukus. Kui see siiski juhtub, on mäng läbi.

Võite mängida mängu mitmeid kordi, et rühm saaks võimaluse enda koostööd parandada.

Vestelge lõpetuseks, mida eeldab hea koostöö ja kuidas saavutada paremini ühine eesmärk.

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Tƶƶ tekstiga
 Tƶƶleht 1 (pdf)
 Tƶƶleht 2 (pdf)
Side meie eluga
 Tƶƶleht 3 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006