Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

5. aasta 13. tsükkel: Jumal on mind läkitanud

PROHVET EELIJA.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Lugu Ingridist
Jutusta lastele lugu.

„Isa, mind valiti just pühapäevakooli suvelaagri toimkonda,“ ütles Ingrid. Juba tema näost oli näha, et see talle sugugi ei meeldinud.

„Sa ei paista selle üle just rõõmustavat. Miks?“ küsis isa.

„Ma pean nüüd aitama mõelda, milliseid üritusi laagris korraldada. Aga mis siis, kui teistele minu ideed ei meeldigi?“

„Kuid see on ju au, kui sinu sõbrad sind sellisele kohale valivad. Ma olen kindel, et sa täidad oma ülesandeid hästi.“ Ütles isa.

„Kuid miks nad ei valinud Annikat? Ma imestan tegelikult selle üle, et nad just minu valisid. Annika meeldib kõigile ja ma arvan, et ta ka ise lootis, et pääseb sinna toimkonda.“

„Ma olen kindel, et Annika on väga andekas ning kindlasti tuleb ka tema aeg mõnda laagrit korraldada. Olgu kuidas on, aga kuna sulgi on mitmeid häid omadusi, siis oled sa nüüd valitud. Sa oled ju väga hea organiseerija ning sul on palju vahvaid ideid. Ära alahinda ennast. Küll sa suudad oma panuse laagri korraldamisse anda.
Muuseas,  isegi mõned inimesed Piiblist ei olnud kindlad, miks just neid valiti mõnda ülesannet täitma. Kindlasti tundsid ka nemad, et keegi oskaks seda palju paremini teha. Kuid Jumal valis just nemad ja lubas olla koos nendega. Jumal aitab ka sind. Ma loodan, et sa oled otsustanud juba, mida teha.“

Loo taustal algata vestlus:

  • Mille üle Ingrid muret tundis?
  • Kuidas Ingridi isa teda julgustas?
  • Kuidas Jumal meid oma lubadustega julgustab?
  • Mida võiks sinu arvates tunda Annika?

Selgita kokkuvõtteks: Ka prohvetite lugudest näeme, kuidas Jumal viib läbi oma tahet inimkonna elus. Nii mõnigi prohvet ei tahtnud seda rolli alguses omaks võtta. Kuid näeme, et vaatamata nende nõrkustele ja ettekäänetele, viis Jumal täide oma sõna ja neist said prohvetid.

 

Mis siis, kui ...
Jaga lapsed väikerühmadeks. Palu neil arutleda teemal: mis siis, kui Jumal ei hooliks meist ega armastaks meid? Milline oleks siis meie elu?

Siin ei ole õigeid ja valesid vastuseid. Julgusta lapsi kasutama oma loovust.
Seejärel rühmad annavad üksteisele ülevaate oma mõtetest.

 

Kus on su süda?
Meisterdage lastega paberist südamed. Väiksemate jaoks lõika südamed juba eelnevalt välja – nemad saavad kaunistada. Suuremad võivad juba ise midagi keerulisemat välja mõelda.
Kui kõik on valmis saanud, kogu lapsed koos oma pabersüdametega enda ümber.

Tõsta pabersüda üles ja küsi: kus on sinu süda? Kui nad tõstavad üles oma pabersüdamed, ütle: kuidas on aga selle südamega, mis sinu sees tuksub? (pane käsi südame kohale rinnal) See süda hoiab meid elus.
Siis pöördu jälle tagasi pabersüdame juurde: Mida see süda teeb? See aitab meil mõelda armastusele. Armastus on samuti see, mis meid elus hoiab.

Palu lastel nimetada inimesi, keda nad armastavad. Ütle, et on oluline neile oma armastust ka välja näidata.
Seejärel vahetage üksteisega oma pabersüdamed.

Selgita lõpetuseks: jagamine on väga tähtis osa armastusest. Seda me kuuleme ka tänases loos Eeliast ja lesknaisest.

 

Uus sõna
Jaga lastele tööleht 1.

Palu neil ühendada punktid joonega vastavalt numbritele. Kokku saavad nad sõna IIDOL.

Otsige lastega teatmeteostest või sõnaraamatutest selle sõna (ka sõna ebajumal) tähendus ja palu neil kirjutada see töölehele punktiirjoonele.

Selgita, et vahel teevad inimesed sambaid ja kujusid, mida nad peavad oma jumalaks. Tänane piiblilugu räägib Eelijast ja sellistest inimestest, kes teenisid ebajumalaid.

 

Lubadused
Küsi lastelt: kui tihti oled sa lubanud midagi oma pereliikmetele või sõpradele? Kas sa annad lubadusi tihti või on see midagi, mille sa jätad tõsisemateks juhtudeks? Kas sa mäletad oma viimast lubadust?

Vestelge sel teemal ühiselt.

Kirjuta seejärel tahvlile pealkirjad: isiklik, sotsiaalne, religioosne, juriidiline.

Tehke ajurünnak ja kirjutage iga pealkirja alla nii palju näiteid kui lapsed oskavad pakkuda.

Lubadused on meie elu loomulik osa, vahel me isegi ei pane tähele, et seome end mõne lubadusega. Me anname lihtsaid lubadusi inimeselt-inimesele, me anname pühalikke tõotusi Jumala ees, me seome end juriidiliste lepingutega jne.

Küsi: kuidas sa nüüd vastaksid – kui tähtsad on sinu elus lubadused?

Selgita lõpetuseks: Jumal kutsub inimesi usaldama Teda ning annab ka lubadusi ning teeb lepinguid oma usalduse näitamiseks.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Eelija ja lesknaine
Väga oluline jutustus Eelija elust puudutab seda aega, kui Jumal saatis ta varjule üksildase lesknaise juurde.

Palu lastel lugeda Piiblist 1Kn 17 : 8 – 12.
Edasi ärge lugege. Palu lastel fantaseerida, mis võis edasi juhtuda?

Jaga neile tööleht 2 ja palu täita tabel. Õpetajana võid sama asja teha tahvlil kaasa.

Oma arvamuse kirjutavad lapsed esimesse lahtrisse. Kui kõik on kirjutanud, lugege erinevad variandid ette.
Seejärel palu kellelgi lugeda Piiblist valjusti ette salmid 1Kn 13 – 14 ja palu neil oma sõnadega kirja panna, mis tegelikult juhtus.
Seejärel lugege Piiblist edasi salmid 1Kn 15 – 19 ning katkestage jälle. Toimige samamoodi kui eelmisel korral.

Selgita: Jumal kasutas vaest lesknaist vaatamata sellele, et too isegi ei uskunud Jumalasse. Jumal võttis ta omaks ja näitas talle oma armastust ja väge.

 

Kes, kus ja mida?
Jaga lapsed paaridesse. Jaga kõigile tööleht 3. Koos loetakse läbi järgmised Piibli salmid ning täidetakse tabel.

Pärast kontrollige vastused ühiselt läbi. Kohanimede puhul oleks soovitav need ka Vana Testamendi kaardilt üles otsida.

Näide:

SALM

KES?

KUS?

MIDA TEGI?

1 Kn 17 : 1

Eelija
Kuningas Ahab

Gilead

Eelija ennustab põuda.

1Kn 18 : 1 – 6

 

 

 

 

Kuldsalm
Jaga lastele tööleht 4 ja lase neil lahendada mõistatus.
Vajadusel aita lastel leida võti mõistatuse lahendamiseks:

NAÜDÜVDFMRA

Nüüd ma …
(tuleb kirjutada välja tähed üle ühe)

Õiget vastust saab kontrollida: 1Kn 17 : 24.

 

Kolm väljakutset
Selgita lastele: tänases tunnis me kuulsime lugu kahest inimesest, kellele Jumal andis lubaduse. Mees, nimega Eelija ja lesknaine, kellele Jumal andis ülesandeks Eelija eest hoolt kanda. Olukorrad, kust need inimesed ennast leidsid, olid väga keerulised, võib öelda isegi väljapääsmatud. Ja ometi palus Jumal keset raskusi neil säilitada usku. See lugu räägibki nende võitlusest jääda ustavaks.

Tegelikult on selles piibliloos kolm osa. Eelijale esitatakse väljakutse jääda ustavaks kolm korda. Vaatame lähemalt nüüd neid kolme olukorda.

Jaga lastele tööleht 5.

Töötage eraldi kõigi kolme osaga. Kõigepealt palu kellelgi ette lugeda piiblitekst ja seejärel anna aega vastamiseks. Seda ülesannet võib täita nii individuaalselt, paarides kui ka väikerühmades. Kui tegutsete rühmades, tehke kindlasti iga osa järel ka ühised kokkuvõtted

Kokkuvõtteks küsi lastelt järgmised küsimused ja vestelge rühmaga ühiselt.

  • Kuidas vastas Jumal Eelijale ja lesknaisele?
  • Milliseid lubadusi Jumal andis?
  • Milliseid lubadusi Jumal pidas?

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Tõe kuulutamine
Selgita lastele: Prohvetite ülesandeks oli Jumala tõe kuulutamine rahvale. Jeesus on andnud ka meile ülesande – minna ja kuulutada tõde inimestele kogu maalimas st. nendele inimestele, kelle hulgas me elame.

Kasuta rea alguses antud tähti, et näidata, kuidas sina saad seda sõnumit jagada.

Pean veel palju õppima
R
O
H
V
E
T

 

 

Meie hoolime
Planeerige oma rühmaga üks väike heategevusprojekt. Lase lastel otsustada, kuidas nad saaksid ja tahaksid näidata üles oma hoolivust. Näiteks oma koguduses aidata koristada kirikut, jagada kirikus infobuklette, koristada koguduse ruume jne.

 

Pantomiim
Kordamööda saavad lapsed esitada teistele pantomiimis mõne tegevuse, millega saame teiste eest hoolt kanda ja Jumala armastust edasi anda.

Vaatajad proovivad tegevust ära arvata.

 

Järgne juhile!
Üks mängijatest on juht. Ta võib jalutada ruumis ringi, teha erinevaid liigutusi ja tegevusi. Teised peavad teda täpselt järgi tegema.

Lase lastel olla nii juhi kui järgija rollis.

Selgita pärast mängu, et tähtis on omada sellist juhti, kes juhatab sind õigete asjade juurde.

 

Hea juht
Kirjutage ühise arutelu käigus tahvlile omadusi, mis peaksid heal juhil olema.
Kui nimekiri on koos, proovige leida igale omadussõnale ka sobiv tegevus/situatsioon, mis kirjeldab kuidas see omadus väljendub elus.

Lõpus vestelge – kas lastel on olemas selline inimene, kelle moodi nad väga tahaksid olla? Kas nendel inimestel on sellised omadused, mis me kirja panime? Ära kommenteeri negatiivselt nende valikuid.

 

Psalm 8
Lugege tunni lõpetuseks Psalm 8.
Suuremate puhul võiks iga laps lugeda ühe salmi.
Väiksemate puhul loeb õpetaja teksti ette ja iga salmi järel korratakse ühiselt: Tänu Sulle, Taevaisa!

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Sissejuhatus
 Tööleht 1 (pdf)
Töö tekstiga
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 3 (pdf)
 Tööleht 4 (pdf)
 Tööleht 5 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006