Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

5. aasta 13. tsükkel: Jumal on mind läkitanud

KUNINGAS SAALOMON.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Vestlus kohtumõistmisest
Meie tänane tund räägib kuningas Saalomonist ja tema tarkusest. Saalomon oli kuningas ja pidi tegema tähtsaid otsuseid oma rahva jaoks. Ka tänapäeval peavad kohtunikud tihti tegema väga keerulisi ja tähtsaid otsuseid.

Vestelge mida kohtunikud teevad ja mis tüüpi otsuseid peavad nad vastu võtma? Mitte ainult kriminaalasjad, vaid ka igasugused vaidlused – kinnisvara, loodus, loomakaitse jm. Need otsused on väga tähtsad, sest nendest sõltub paljude inimeste elu. Ka meil kõigil tuleb teha rohkem ja vähem tähtsaid otsuseid. Vahel on neid otsuseid väga raske teha.

 

Lõpeta lugu
Anna lastele lahendada paar keerulist olukorda ja lase neil otsustada, mis on õige. Situatsioonid võivad olla elust enesest – kas siis sinu või laste kogetud.
Palu kindlasti ka põhjendada.

Mida otsustaks Jumal teie arvates?
Kuidas meie usk mõjutab meie otsuseid?

 

Kuidas sa tõestad seda?
Selgita lastele eelnevalt, et vahel on väga keeruline otsuseid teha. Täna saate teie olla kohtuniku rollis ja langetada tähtsa otsuse.

Jutusta järgnev lugu:

Angelal oli väike pruun terjerikutsikas nimega Krässu. Ühel päeval koolist koju tulles ei leidnud Angela aga sõpra aiaväravasse vastu jooksmas. Ta otsis igalt poolt ja kutsus koerakest nimepidi, aga Krässu ei ilmunud välja. Angela oli väga kurb, sest ta armastas oma koera väga.

Möödus mitu päeva ja ka pärast suuremaid otsinguid ei olnud Krässut kuskil näha.

Siis aga, ühel päeval, kui Angela läks külla oma sõbrannale Vivianile, nägi ta täpselt samasugust koera. Too oli seotud aiaposti külge paar maja enne sõbranna kodu.

Kui Angela seisma jäi ja koerakest lähemalt silmitses, tuli majast välja tüdruk, keda ta ei tundnud. ”Jäta mu koer rahule!” ütles tüdruk.

Angela vastas: ”Ta ei ole sinu koer. Ta on minu koer Krässu!”

”Kuidas sa tõestad seda”, küsis seepeale võõras tüdruk.

Mõlemad tüdrukud tahtsid koera endale. Mida arvaksid sina sellest olukorrast kui peaksid otsustama, kes oli koera tegelik omanik?

 

Jaga lapsed 3-4 kaupa rühmadeks. Palu neil mõelda, mida peaks tegema, et aru saada, kellele koer kuulus ja palu neil ka langetada põhjendatud otsus.
Anna aega aruteludeks ja palu siis iga rühma esindajal tutvustada oma otsust ja meetodeid. 

 

Targad soovid
Jutusta lastele muinasjutt Soovihaldjas
http://www.rahvakultuur.ee/?s=1473

Algata loo alusel vestlus:

 • Miks peab enne järele mõtlema, mida soovida?
 • Mis juhtuks, kui kõikide inimeste soovid järsku täide läheksid?
 • Mida paluksid sina, kui saaksid täita oma kolm soovi? Miks?

Ütle kokkuvõtteks: Täna räägime kuningas Saalomonist, kellel oli võimalus paluda Jumalalt kõike.

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Saalomon ja Jumal
Palu lastel hoolega läbi lugeda Piibli tekst. 1 Kn 3 : 1 - 15
Seejärel palu neil ilma Piibli abita vastata järgmistele küsimustele:

 • Millised olid need kolm ehitusprojekti, mille Saalomon algatas? (3 : 1)
 • Kus teenisid iisraellased Jumalat enne Templi valmimist? (3 : 2)
 • Kuidas kirjeldas Saalomon oma isa Taaveti suhet Jumalaga? (3 : 6)
 • Mida palus Saalomon Jumalalt? (3 : 9)
 • Kuidas Jumal vastas Saalomonile? (3 : 11-14)
 • Kui Saalomon ärkas ja sai aru, et see unenägu oli sõnum Jumalalt, mida ta tegi omalt poolt vastuseks? (3 : 15)

Võta teema kokku: Saalomon oli ustav oma Jumalale. Tema usk oli väga sügavalt juurdunud. See lugu on tegelikult lugu armastusest. Lugu Saalomoni armastusest Jumala vastu, aga ka lugu Jumala armastusest Saalomoni vastu.

 

Tõestatud
Palu lastel hoolega läbi lugeda Piibli tekst. 1 Kn 3 : 16 - 28
Seejärel palu neil ilma Piibli abita vastata järgmistele küsimustele:

 • Milles seisnes konfikt nende kahe naise vahel?
 • Millise ettepaneku tegi Saalomon probleemi lahendamiseks?
 • Kuidas Iisraeli rahvas reageeris Saalomoni otsusele?

Võta teema kokku: Iisraellased nägid Saalomoni tarkust ja tunnistasid, et see oli kingitus Jumalalt. Nende jaoks oli väga tähtis teada ja tunda, et Jumal toetas nende kuningat. See lisas neile turvatunnet.

 

Tunni kuldsalm
Jaga lastele tööleht 1 ja palu leida tänane kuldsalm.

Kui kõik on lahenduse valmis saanud, lugege Piiblist 1Kn 6 : 13.

 

Küsimustemäng
Mängu aluseks on küsimustega kaardid. Küsimused on sel aastal õpitud teemade kohta.

Jaga lapsed paaridesse. Kaardid on segatud. Kordamööda hakkavad võistkonnad võtma küsimusi. Küsimus loetakse valjusti ette ning sama paar püüab ka sellele vastata. Kui vastatakse õigesti, saab võistkond 1 punkti ja kaart jääb neile. Kui ei vastatud õigesti, läheb kaart uuesti mängu. Korda mööda valivad lapsed kaardid. Pärast loetakse kaardid kokku.

1)      Mida tahtis Hanna kõige rohkem maailmas? (poega)

2)      Kellel palus Hanna Saamueli õpetada? (Eelil)

3)      Kes sai Saamuelist kui ta suureks kasvas? (prohvet)

4)      Kui Saamuel öösel ärkas, keda ta arvas ennast kutsuvat? (Eeli)

5)      Kes rääkis Saamuelile, et Eeli pojad ei käitu hästi? (Jumal)

6)      Kelle valis Saamuel rahvale kuningaks? (Sauli)

7)      Mida kasutas Saamuel Sauli kuningaks võidmisel? (Õli)

8)      Mis tööd  tegi noor Taavet oma isa juures? (karjatas lambaid)

9)      Mis oli hiiglase nimi, kes Taavetiga võitles? (Koljat)

10)  Kes päästis iisraellaste armee hiigelsuure mehe käest? (Taavet)

11)  Kes sai kuningaks pärast Sauli? (Taavet)

12)  Kuidas sai Taavet Koljatist jagu? (viskas teda kiviga)

13)  Kes oli Iisraeli kolmas kuningas? ( Saalomon)

14)  Mida tähtsat tegi Saalomon? (ehitas templi, oli õiglane)

 

Vigade parandus
Palu lastel lahendada ülesanne töölehel 2, mis aitab meenutada ja kontrollida tänase piibliloo üksikasju.

 

Kasuta Piiblit
1. Kuningate raamat on ajalooraamat. See tähendab, et seal räägitakse Iisraeli rahva elust Jumala poolt tõotatud maal. See raamat näitab meile Jumala jätkuvat armu ja ustavust inimeste suhtes.

Jaga lastele tööleht 3. Ülesandeks on leida küsimustele vastused kasutades Piiblit.

 

Saalomoni tempel
Valmista eelnevalt ette paljundatud paberid Saalomoni templi piirjoontega (lapsed võivad näidise järgi selle ka ise joonistada).

Palu lastel korda mööda lugeda salm haaval ette 1Kn 6 : 1 – 10. Iga salmi järel saavad lapsed täiendada oma templi-skeemi.

Seejärel palu kellelgi lugeda 1Kn 6 : 11 – 13 ja arutlege järgmiste küsimuste üle:

 • Mida palus Jumal Saalomonilt?
 • Mida Jumal lubas Saalomonile?

Lase lastel kirjutada oma templi-skeemi alla Jumala lubadus.

Ütle lõpetuseks: Jätke meelde, mida Jumal lubas, sest see on lubadus meie igaühe jaoks.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Keerulised otsused
Jaga lapsed kahte rühma. Palu mõlemal rühmal välja mõelda paar probleemi, mida oleks isegi Saalomonil raske lahendada.

Seejärel lase lastel korda mööda olla Saalomoni rollis ning palu neil lahendada üks väljamõeldud probleemidest.

 

Küsi nõu
Elus tuleb ette palju olukordi, kus me ise ei oska otsustada ning vajame kellegi abi või nõuannet.
Vestelge, kelle juurde lapsed lähevad, kui neil on oma otsuste tegemisel abi vaja.
Rõhuta, et alati on hea, kui on keegi turvaline täiskasvanu, keda saad usaldada ja kellelt abi paluda.

 

Kuningas käsib
Mäng „Kapten käsib“ mugandatuna tunni teemaga.
Kapteni asemel kasuta sõna kuningas.

Mängujuht annab mängijatele erinevaid ülesandeid (näiteks: seisa ühel jalal, hüppa, kükita jne). Mängijad peavad mängujuhi käske täitma ainult juhul, kui ta ütleb käskluse ette: kapten käsib!
(näiteks: kapten käsib, kükita! Kapten käsib - lehvita)
Kui seda lauset ette ei öelda, ei tohi käsku täita.
Kes eksib, see langeb mängust välja.
 

Paberist torn
Jaga lapsed rühmadeks ja anna igale rühmale võrdne hulk A4 paljunduspaberit.

Selgita: Teil tuleb 5 minuti jooksul ehitada paberist (ilma muude abivahenditeta) nii kõrge torn kui suudate. Paberit võite vormida nii, nagu soovite.

Anna start ja täpselt 5 minuti pärast palu kõigil tegevus lõpetada. Vaadake ühiselt kui kõrge torni keegi ehitas ja mis meetodi kasutati. Arvesse lähevad ainult need tornid, mis aja lõppedes püsti seisavad.

 

Lõpeta palve
Et olla tark inimene pead sa palju õppima. Mida oled sa õppinud Jumalalt või Jumala kohta? Lõpeta see palve tänades Jumalat nende asjade eest, mida oled õppinud.

Armas Taevane Isa, tänan , et kuulad mind ja aitad mul teha otsuseid. Samuti tänan, et oled mulle õpetanud .........................

Neid palveid võid kasutada tunni lõpupalvena. Iga laps saab soovi korral enda palve ise ette lugeda.

 

Kiri Jumalale
Palu lastel hetkeks tagasi mõelda sellele, mida Jumal ütles Saalomonile, kui Ta end Gideonis ilmutas. Lugege vajadusel 1Kn 3 : 5.

Selgita: Saalomoni vastus oli Jumalale meelepärane, sest ta ei mõelnud üksnes iseenese peale. Jumal soovib, et hooliksime rohkem teistest meie ümber ja et näitaksime seda ka välja.

Jaga lastele väiksed paberid ja kirjutusvahendid.

Palu neil mõni hetk mõelda, mida vastaksid nemad, kui Jumal ütleks: „Palu, mida ma sulle peaksin andma!“ Kirjuta oma vastus sellel paberile ning voldi see kokku. Seda ei pea pärast teistele näitama.

Lõpetuseks lugege Piiblist 1Kn  3 : 6 – 9.

Neid vastuseis võid kasutada ka tunni lõpus palvusel – andes lastele võimaluse asetada oma kirjad altarile.

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)
 Tööleht 2 (pdf)
 Tööleht 3 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006