Programm
osad
tunnid
abiks


TUNNID

5. aasta 14. tsükkel: On ju keegi meil

HALASTAJA SAMAARLANE.

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Sõpruse võrk
Palu lastel istuda ringi. Keeruta lõnga ots endale ümber näpu  ja viska kera kellelegi ringis istujatest, öeldes talle midagi head. Lõngakera kätte saanud, keerutab mängija lõnga oma näpu ümber ning viskab edasi järgmisele koos sõbraliku sooviga.

Mäng jätkub kuni kõik hoiavad lõngast, mis moodustab ringisistujate vahel sõprusvõrgu.
Kera kokkukerimiseks võib seda sama rada pidi tagasi visata, küsides ühe küsimuse, mida oleks huvitav oma kaaslase kohta teada saada.

 

Ole tähelepanelik
Vii lapsed väiksele jalutuskäigule: kas maja teise tiiba (näiteks koguduse kantseleisse või mõnda teise ruumi) või  mõnda teise hoonesse läheduses, kus on ka inimesi. Selgita neile eelnevalt, et nad peavad olema tähelepanelikud ja hiljem  nähtut kirjeldama.

Kui olete tagasi tulnud, pange tahvlile või suurele paberile kirja kõik, mida lapsed suudavad nähtust meenutada. Aita omalt poolt kaasa täpsustavate küsimustega.

Juhi tähelepanu sellele, et erinevad inimesed märkasid väga erinevaid detaile. Nii võivad erinevad inimesed kirjeldada väga erinevalt mingeid sündmusi või inimesi.

Järgmisena palu lastel meenutada mõnda situatsiooni kui nad viibisid avalikus kohas ja nägid mõnd inimest, kes vajas abi (poes eksinud laps, keegi kukkus tänaval, keegi kaotas midagi jne). Kas keegi tegi midagi selle inimese aitamiseks?

Selgita lastele, et tänane Piibli lugu räägib Jeesuse käsust meile kõigile – jagada Jumala armastust kõigiga, kes vajavad meie abi. Tänane lugu  mehest, kes vajas abi, näitab meile, et  me peame olema alati tähelepanelikud märkamaks inimeste vajadusi meie ümber ja tegutsema armastusest oma ligimeste vastu.

 

Mida me vajame?
Räägi lastele erinevatest vajaduste tüüpidest – füüsilised, emotsionaalsed, sotsiaalsed, intellektuaalsed ja vaimsed. Arutlege, mis juhtub siis kui mõni nendest vajadustest jääb täitmata. Sõltuvalt grupi suurusest arutage teemat ühiselt või väiksemates rühmades (näiteks igal rühmal/paaril üks valdkond). Kui töötati grupis, tutvustavad rühmad oma mõtteid hiljem teistele ja tehakse ühised kokkuvõtted.

Kuidas saaksid nende inimeste lähedased neid aidata?

 

Mida arvan?
Kõik istuvad toolidel ringis, üks koht on vaba. Esita lastele üks väide. Need, kes on sellega nõus, tõusevad ja vahetavd kohad (kui väitega nõustujaid on ainult üks saab ta kasutada tühja tooli). Igale väitele võiks järgneda väike arutelu, kus saab oma arvamust soovi korral põhjendada.

Valik võimalikke väiteid (kohanda ja lisa vastavalt laste vanusele):

  • ma suudan armastada kõiki inimesi;
  • armastada saab ainult neid, kes mindki armastavad;
  • armastus ei nõua minult mingeid pingutusi;
  • teise inimese eest võib hoolitseda ka teda armastamata;
  • armastus aitab mind elus rohkem kui rikkus;
  • ma olen valmis kõigest loobuma nende jaoks, keda armastan.

 

Head teod
Ühiskonnas räägitakse aeg-ajalt inimestest, kes on pühendanud oma elu teiste aitamisele.
Kas teate kedagi, kes on üldsusele tuntud oma heade tegude poolest?
Milles seisneb tema abi teistele? Kas meie saaksime midagi sarnast ka ise teha?

 

Abistavad ametid
Paljude inimeste tööülesanded nõuavad pidevalt teiste abistamist.

Pange kirja võimalikult palju selliseid ameteid. (Näiteks tuletõrjujad, arstid jne).

Kas sellist tööd saab teha ainult raha pärast? Mida (milliseid isikuomadusi) nõuavad need ametid inimeselt? Kas sina oleksid valmis mõnda sellist tööd igapäevaselt tegema?

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Video
Vaadake  internetist videot halastaja samaarlase loost: http://www.youtube.com/watch?v=9ERUKoB5xgg&noredirect=1

 

Uued mõisted
Uurige piiblientsüklopeediast kes on kes – preestrid, leviidid ja samaarlased.
Kui lapsi on rohkem võib teha vastavad rühmad. Kasutusel võiks olla rohkem kui üks teatmeteos.

 

Töö Piibli tekstiga
Loe teksti Lk 10 : (25-29) 30 – 37  rahulikult ja leia tekstist need sõnad, mis näitavad hoolimist, armastust.

Kirjuta need tahvlile üles.
Palu lastel tekstist leida enda jaoks kõige tähtsam lause.
Lugege  need kordamööda ette.

 

Kes on ligimene?
Anna lastele tööleht 1, millel on kaks ülesannet.
Lugege kõigepealt läbi Lk 10 : 30 – 37.
Seejärel palu neil täita esimene ülesanne, kus tuleb kokku viia piibliloo tegelased ja nende tegevused.

Arutlege ühiselt, mida oleksid lapsed ise tundnud olles maaslamaja rollis.
Seejärel palu neil täita lehelt ka teine ülesanne.

Lõpetuseks võite vestelda, kuidas lähevad minu ootused teiste käitumise kohta ja minu enda käitumine teiste suhtes kokku.

 

Mida ta tundis?
Jaga lapsed  kahte rühma. Mõlemad rühmad loevad  läbi Lk 10 : 25 – 37.
Seejärel kirjutab üks rühm päeviku sissekande selle mehe vaatevinklist, kes peksti läbi ja jäeti teele surema.
Teine rühm kirjutab päeviku sissekande selle mehe vaatevinklist, kes maaslamaja leidis.
Julgusta omalt poolt laste loovust.

Mõlemad rühmad loevad oma loo teistele ette ja koos arutletakse mõlema poole lugude kokkulangevuste ja erinevuste üle.

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Ligimene?
Kirjuta tahvlile küsimus: kes on ligimene?

Palu igal lapsel individuaalselt paberile oma arvamus kirja panna.
Seejärel arutlege teemat ühiselt.
Võrrelge Jeesuse õpetust ligimese kohta läbi selle tähendamissõna ja tänapäevast arvamust.

 

Rippuv süda
Lapsed lõikavad välja eelnevalt paberile joonistatud suured südamed.
Ühele poole kirjutavad kõik enda valitud kuldsalmi (kõige tähtsam lause tänases tekstis).
Teisele poole kirjutatakse viise, kuidas saame teistele ise hoolivust ja armastust välja näidata (sõnad või lühikesed laused). Abiks saab kasutada ka eelnevalt tahvlile kirjutatud sõnu.

Seejärel võib südant kaunistada ja riputada see paela otsa.

 

Mäng „Tardumine“
Kõik liiguvad vabalt ruumis ringi, hoides ilma käte abita pliiatsit pealael. Kui pliiats maha kukub, tardub mängija paigale ja saab liikumist jätkata alles siis, kui teine mängija talle pliiatsi taas pähe asetab.

Mängujuht võib mängijaid käsklustega hüpeldes, tagurpidi, kiiremini, aeglasemalt või muul viisil liikuma panna.
Mängu lõpus võib küsida kes kui palju kedagi aidata sai.

 

Poster
Jaga lastele vanu ajalehti ja ajakirju.
Palu neil leida pilte inimestest, kes vajavad abi või lauseid, mis seda teemat käsitlevad.

Seejärel kujundatakse ühine poster suurele plakatipaberile.
Lase lastel  leida postrile pealkiri.

 

Armasta oma ligimest
Moodusta lastest paarid.
Iga paar vastab küsimusele: Jumal tahab, et me armastaksime oma ligimest läbi oma tegude. Pange kirja kolma asja, mida saaksite ise teiste aitamiseks järgmise nädala jooksul teha.

Kui kõik on ülesande täitnud tutvustage oma plaani ka teistele rühma liikmetele.

Vahel ei saa me inimesi vahetult aidata. Vahel võib see olla isegi ohtlik või on abivajaja väga kaugel. Aga on palju asju, mida saame teha, et jagada Jumala armastust. Mõelge nii palju ideid kui suudate kuidas jagada armastust nende inimestega, keda te ei saa otse aidata.

Pange vastused ühiselt tahvlile või suurele paberile kirja. Kõik ideed on teretulnud, valesid vastuseid ei ole.

Lõpetuseks püüdke ühiselt anda definitsioon mõistele ”ligimene”.

 

Dramatiseering
Palu lastel valmistada ette väike etüüd teemal ”Üks kõigi ja kõik ühe eest”. Suurema grupi puhul jaga lapsed väiksematesse rühmadesse.

Seejärel saavad lapsed oma näidendid teistele ette kanda.

 

Aita mind!
Jaga lapsed paaridesse
Igast paarist ühel seotakse silmad kinni.

Vii  ”pimedad” ükshaaval neid teadlikult eksitades ruumi teise otsa.
Seejärel palu neil leida tagasitee alguspunkti.
”Nägijal” on võimalus oma paarilist juhendada. Füüsiline  kontakt ei ole lubatud.

Seejärel vahetage rolle.

Lõpuks arutlege ühiselt, mis tunne oli olla aitaja või abivajaja rollis.

 

Milles vajan abi
Joonista tahvlile tabel.

Esimesse lahtrisse pane kirja laste öeldud mõtteid – mida ma veel ise teha ei oska, milles vajan abi.
Seejärel pakutakse teise lahtrisse ideid, millega jälle iga laps saaks teistele abiks olla.

VAJAN ABI

AITAN TEISTEL


* lõikamisel
* kingapaelte sidumisel
* jne.

 
* mänguasju kokku korjata
* pilti joonistada
* jne.

Kokkuvõtteks tõdege, et meil kõigil on asju, milles me vajame abi. Aga meil kõigil on ka oskusi, millega saame ise teistele abiks olla.

 

Heategevus
Planeerige ühiselt üks hetegevusprojekt, mida mingi perioodi jooksul saate oma rühmaga või ka teisi kaasates ellu viia.

 

|↑ üles|  

03. juuli 2022   
Vana Testament

Uus Testament

Uus Testament

Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006