Programm
osad
tunnid
abiks


PROGRAMM

3. aasta 9. tsükkel: Vaata, mina olen iga päev teie juures

JUMALATEENISTUS

Sissejuhatus | Töö tekstiga | Side meie eluga |

|↑ üles|
SISSEJUHATUS

Vestlus
Selgita lastele, et läbi kogu kirikuaasta on koguduse jaoks kõige olulisemaks pühapäev. Kolmandas käsus on öeldud: sa pead hingamispäeva pühitsema! Alguses pidasid kristlased koos juutidega püha päevana (hingamispäevana)  sabatipäeva ehk laupäeva. Umbes I saj. lõpust saab aga kristlaste pühaks päevaks, nädala esimene päev, pühapäev-Kristuse ülestõusmise mälestuspäev. Sellel päeval tullakse kokku jumalateenistusele, kus kuulatakse Jumala Sõna, saadakse osa sakramentidest, palvetatakse ja kiidetakse üheskoos Jumalat.   

Arutle koos lastega:

 • Kuidas veedad tavaliselt pühapäeva?
 • Milline on sinu unistuste pühapäev?
 • Mis teeb pühapäevast püha päeva?
 • Kas on midagi, mida pühapäeval teha ei tohiks?
 • Kuidas pühapäeva pühitseda?

 

Ideaalse pühapäeva kava
Lase lastel iseseisvalt koostada ideaalse pühapäeva päevakava. Peale iseseisvat tööd arutlege, mis teeb tavalisest pühapäevast ideaalse pühapäeva.

 

Arvamuste skaala
Selgita lastele, et toa keskelt jookseb mõtteline joon, mille ühes otsas on vastus ”Jah” ja teises otsas ”Ei”. Esita lastele väited ja palu neil otsustada, kas nad on sinuga nõus või mitte ja vastavalt sellele leida oma koht mõttelisel joonel. Palu lastel põhjendada, miks nad nii otsustasid.

Võimalikud väited:

 • Pühapäev on nädala esimene päev
 • Pühapäeval võib tööd teha
 • Minu jaoks ei ole pühapäeval mingit tähtsust
 • Pühapäeval käin külas
 • Kõik poed peaksid pühapäeval avatud olema
 • Meie kodus tehakse pühapäeviti midagi erilist
 • Pühapäeval peab kirikus käima
 • Pühapäeval peab surnuaial käima
 • Kool võiks olla ka pühapäeviti
 • Mulle meedlib pühapäeviti kaua magada

 

 


|↑ üles|
TÖÖ TEKSTIGA

Piibel räägib
Jaga lastele tööleht 1. Palu neil otsida Piiblist järgnevad kirjakohad ja kirjutada nende taha, mida nad sealt teada said. Lõpus tehke ühised kokkuvõtted.

1Ms 2 : 1 - 3 Jumal õnnistab seitsmendat päeva

2Ms 20 : 1 - 17 Kümme käsku

Ps 50 Õigest jumalateenistusest

Ps 84 Igatsusest Jumala koja järele

Kg 3 : 1 - 4 Igal asjal on oma aeg

Mt 12 : 1 - 14 Jeesus ja hingamispäev

 

Jumalateenistuse kava
Võta ükshaaval läbi jumalateenistuse osad näiteks KLPR-i järgi või nagu seda teie koguduses peetakse. Vestelge, mis on iga jumalateenistuse osa eesmärk ja mõte. Võimalusel kutsu seda ülesannet selgitama koguduse vaimulik. Järgmisel pühapäeval võiksite enne pühapäevakooli tundi osaleda koguduse jumalateenistusel.

 

Vestlus
Räägi lastele kahest väga olulisest jumalateenistuse osast:

1. Meeleparandus ehk piht

Meeleparandus koosneb pattude tunnistamisest ja andeksandmisest. Andekssaamise eelduseks on siiras patukahetsus (eksimuse tunnistamine).

Piht toetub Jeesuse sõnadele, kui ta ilmutas end jüngritele: „Rahu olgu teile! Nõnda nagu minu Isa on mind läkitanud, nõnda läkitan ka mina teid!” Ja kui ta seda oli ütelnud, puhus ta nende peale ja ütles neile: „Võtke vastu Püha Vaim! Kelledele te iganes patud andeks annate, neile on need andeks antud; kelledele te iganes patud kinnitate, neile on need kinnitatud”. (Jh 20 : 21 - 23)

 Seni ei vabane inimene patukaristusest ehk pattude kinnitusest ehk tagajärgede kandmise kohustusest, kui ta pole õppinud andestama iseendale ja teistele. „Surm ja elu on keele võimuses, ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja.” (Õp 18 : 21)

Otsige piiblist üles eelpool mainitud kirjakohad ja vestelge, miks on oluline andestada iseendale ja teistele eksimused.

2. Armulaud ehk Püha õhtusöömaaeg ehk Püha altarisakrament  

Rääkides lastega armulauast, otsige koos ülesse allpool kirjas olev Piibli kirjakoht.

Armulaua elementideks on leib, viinamarjavein, Jumala Sõna. Suur neljapäev on armulaua seadmise mälestuspüha.

Püha õhtusöömaaega on Matteuse evangeeliumis kirjeldatud järgmiselt: „Aga kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja andis oma jüngritele ning  ütles: “Võtke, sööge, see on MINU IHU!” Ja ta võttis karika, tänas, andis neile ja ütles: ”Jooge kõik selle seest, sest see on MINU VERI, UUE LEPINGU VERI, mis paljude eest valatakse pattude andeksandmiseks.” (Mt 26 : 26 – 28)

Vestelge lastega, mida tähendab armulaua osadusest osasaamine? Millisel viisil on Jumal meile armulaual väga lähedal?

 

 


|↑ üles|
SIDE MEIE ELUGA

Sõnaredel
Palu lastel paberile ülevalt alla kirjutada sõna PÜHAPÄEV. Lase iga tähega mõelda ja kirjutada sõna, mis lapse jaoks seostub pühapäevaga  ( P-pidulik, ü – ülestõusmine, h – helge jne). Kui kõik on töö lõpetanud näidake ja tutvustaga üksteisele oma kirjutatut.

 

Vestlus
Vestle lastega:

 • Millal/kellega koos oled käinud kirikus?
 • Mis tunne oli kirikus olla?
 • Mida sa jumalateenistuse ajal tegid?
 • Kus peale kiriku võib veel jumalateenistusi pidada?
 • Kas oled kunagi osalenud mõnel jumalateenistusel väljaspool kirikut?

 

Järjehoidja
Anna lastele  6x10 cm suurune paber. Lase paberist välja lõigata kala või laeva kujutis. Lase see kaunistada seejärel kleepige samade mõõtmetega papile. Nii olete valmistanud järjehoidja. Järjehoidja ühte otsa võib kinnitada lõngast narmad.  Selgita lastele, et kala on Jeesuse sümbol, laev aga  koguduse sümbol.

 

Minu pühapäev
Anna lastele tööleht 2 ja palu neil vastavalt juhistele täita tabel.
Anna lastele 24 ruuduks jagatud paber. Iga ruut tähistab 1 tundi ööpäevast. Et oleks lihtsam, võib tunnid ka ruudu serva märkida. Igaüks võtab nüüd erinevat värvi pliiatsid ja värvib vastavalt oma päevaplaanile ruudud.

Sinine – uni

Roheline – söögiaeg

Punane – pühapäevakool, jumalateenistus

Lilla - õppimine, trenn

Must – liikumine ühest kohast teise

Kollane – aeg, mille veedan koos sõpradega

Oranz – aeg, mille veedan perega

Valge – aeg, mis on minu päralt

Rühmaliikmed võivad ka ise valida oma värvid, seejuures peaksid nad aga oskama oma värvivalikuid pühjendada.

 

Peale värvimist vestelge:

 • Kas ruudustikku oli lihtne täita?
 • Mille peale kulub kõige rohkem aega?
 • Kui palju oma päevast veedad koos oma perega?
 • Õpid?
 • Oled teel?
 • Oled sõpradega?
 • Kas oled oma päeva jaotumisega rahul?
 • Mida muudaksid?

 

Palve pühapäevaks
Analüüsi koos lastega järgmise palve sisu – mis on pühapäeval oluline?
Saate seda palvet kasutada ka tunni lõpupalvena.

Jumal me täname sind pühapäeva eest. Me vajame pühapäeva, sest me ei oska sageli tööpäeval ja pühapäeval vahet teha. Me vajame rahu ja vaikust, mida toob pühapäev. Me vajame aega mõistmiseks, kuhu me kuulume ja milleks me elame. Me vajame aega, mis on vaba kiirustamisest ja rutust, et meie silmis võiks särada elamise rõõm. Me vajame pühapäeva, et saaksime jagada oma mõtteid, unistusei ja kogemusi ilma kiirustamata. Me vajame laulu ja muusikat, pilte ja raamatuid, mis asjalikkuse lihtsalt veidi kõrvale tõukavad. Me vajame aega, et sinu ees palves olla ja mõelda perele, sõpradele, neile inimestele, kes on meile tähtsad. Me vajame aega, et mõelda nende peale, kel pole aega rahuneda, kuulata, mõtelda. Rahusta nende otsivaid südameid, et nad kuuleksid seda, mis sa neile ütled. Me vajame aega, et igasse päeva paluda killukest pühapäeva. Jeesuse nimel. Aamen.

 

Hardushetk
Lõpeta tund hardushetkega, mille lasped ise läbiviivad. Lase neil valida laulud, kirjakohad (vajadusel suuna neid), koostada palve (või valivad KLPR-ist). Palu neil ehitada altar. Võta eelnevalt kaasa kirikuaasta liturgilises värvis linik, lilled, küünal ja piibel. Võid kasutada ke eelnevat palvet.

|↑ üles|  

21. jaanuar 2021   

1 aasta

2 aasta

3 aasta

4 aasta

5 aasta


Töö tekstiga
 Tööleht 1 (pdf)
Side meie eluga
 Tööleht 2 (pdf)

EELK Tallinna Kaarli kogudus | Toompuiestee 4, 10142 Tallinn | tel 6199111, kaarlike@eelk.ee | SEB pank 10022004706006